Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Dit zijn de algemene voorwaarden (inclusief privacy verklaring) bij alle diensten en alle producten van Bonneville (de bedrijfsnaam), zoals onder andere: Sokati en Strohplatz en VerbindendeCommunicatie.com en LiveFestival.Online . Ons Kvk-nummer is 30278707, ons BTW-nummer *krijgt u op aanvraag ivm voorkoming fraude*. Alle communicatie gaat per e-mail (zie contactpagina) - we hebben (écht!) eenvoudigweg geen telefoonnummer (of mobiel nummer) waarop we bereikbaar zijn. Als u ons een ouderwetse brief wilt sturen is het adres (waar wij geen cursussen geven): Laanzichtweg 95, 4847 SH Teteringen. Als u bezwaren, vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onderstaande tekst, dan horen wij het erg graag via onze contactpagina.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle diensten en producten van Bonneville, ook als een derde partij wordt ingehuurd om diensten te verlenen namens Bonneville.
 2. Bij inhoudelijke wijziging van deze voorwaarden, laat Bonneville dat weten via uw contactgegevens die bij ons bekend zijn. Als Bonneville u niet kan bereiken, zijn de gewijzigde voorwaarden wel van toepassing. Als er tijd nodig is om aan wijzigingen of aanvullingen te voldoen, krijgt Bonneville de tijd om aan deze wijzigingen of aanvullingen te voldoen en dit is nooit grond om niet aan wijzigingen of aanvullingen te voldoen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruikers (van diensten en producten van Bonneville) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Privacy verklaring

 1. Contactgegevens die u geeft zullen nooit door Bonneville worden gebruikt voor externe doeleinden inclusief het verkopen van deze gegevens, het beginnen van een directory-service, advertentie-doeleinden of het verkopen van statistische gegevens over deze gegevens.
 2. Contactgegevens die u geeft als eindklant van een bedrijf met een account bij een Bonneville dienst of product, zijn beschikbaar tot dit bedrijf.
 3. Bonneville is niet aansprakelijk voor misbruik van uw contactgegevens door bedrijven waaraan u uw contactgegevens hebt gegeven via een dienst of product van Bonneville.
 4. Bonneville verwerkt -zoals de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) de term "verwerken" gebruikt- geen persoonsgegevens. Dus wij voeren geen statistieken uit (ook niet Google analytics), verkopen nooit persoonsgegevens, zullen nooit een geautomatiseerde mailing versturen, geven nooit persoonsgegevens door aan een andere organisatie, en zullen nooit geautomatiseerde besluiten nemen op basis van persoonsgegevens.

  We kunnen u wel als u uw mailadres hebt ingevuld op onze website óf als u ons eerder gemaild heeft óf een training/cursus gevolgd heeft óf als u op onze nieuwbrief wilt, een email sturen met naar ons idee relevante berichtgeving (zoals blogs of vervolgtrainingen). U kunt zich altijd afmelden voor deze emails door te beantwoorden op de email of door op de uitschrijflink te klikken.

  Als u boekt voor een cursus, dan gebruiken wij uw mailadres om een dag vantevoren een remindermail te sturen en om een dag naderhand een feedback-verzoek mail te versturen. Uw voornaam en achternaam gebruiken we enkel en alleen om bij cursus "Zelfvoorzienend Off-grid" toegang te verlenen tot de gelijknamige facebook-groep. Onze betalingspartij Mollie kan gebruikersinformatie verzamelen voor hun functionaliteit, zie hier.

  Uw boeking voor een bepaalde cursus, verdwijnt volautomatisch uit Sokati (waar Strohplatz.com en VerbindendeCommunicatie.com ook gebruik van maken) één maand na de einddatum van de cursus, en staat daarna nergens meer online (wel offline in onze offline backup). Als u een jaar lang geen cursus hebt ingeboekt, dan verdwijnen automatisch ook uw naam en emailadres uit boekingssysteem Sokati. Op verzoek kunnen wij ook eerder uw mailadres en naam verwijderen, of u kunt met uw eigen emailadres uw ingeschreven naam opvragen (als u niet meer weet hoe u heet) of laten wijzigen. Uw gegeven feedback na een training kunnen wij altijd volledig anoniem gebruiken op onze eigen website.

  De servers van Sokati staan bij provider Antagonist, die waarborgt voor een automatische dagelijkse backup. Wij maken zelf enkele keren per dag automatisch een backup naar een andere provider genaamd Versio. En maandelijks maken we bovendien een offline copie, en die bewaren we oneindig (dus we kunnen altijd off-line in het verleden terugkijken).

  Als u bij ons kunt inloggen, is dat met een wachtwoord beveiliging en in diverse gevallen ook een plaatje-overtyp controle. Tevens is al onze netwerkverkeer met SSL beveiligd.

Artikel 3. Gebruikers voorwaarden

 1. De ideeën, achterliggende concepten, het copyright, en het auteursrecht op alle diensten en producten van Bonneville en op alle eventueel verstrekte lesmateriaal blijven eigendom van Bonneville. Uitgereikt cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist, maar het is niet toegestaan dit te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonneville.
 2. Gebruikers van diensten of producten van Bonneville die ontvreden zijn, of opmerkingen of tips of vragen hebben, worden met klem verzocht dit altijd te laten weten aan Bonneville.
 3. Bij inbreuk op deze voorwaarden of bij inbreuk op onze programmatuur (aantoonbaar via oa. onze uitgebreide logfiles), behoudt Bonneville het recht om onze dienstverlening aan u per direct te blokkeren, zonder restitutie.
 4. Uw usernaam-wachtwoord login combinatie en uw daarbij horende account is niet toegestaan te gebruiken door andere bedrijven (als u een bedrijf representeert) of andere particulieren/vrienden (als u een particulier representeert).
 5. Sokati specifiek: een Sokati-account mag alleen gebruikt worden voor één fysiek post-adres, tenzij anders overeengekomen door Bonneville. Als het aantal te beheren roosters klein is, is er meestal geen enkel probleem, echter vantevoren toestemming vragen is vereist.
 6. Cursus en training specifiek: Eenieder die vanuit Bonneville betrokken is bij de uitvoering van een cursus (of training) en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 7. Cursus en training specifiek: Bonneville en iedere cursist zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 8. Cursus en training specifiek: Bonneville biedt cursussen zonder eindtoets en zonder vereiste vooropleiding, behalve aangegeven op de desbetreffende cursuspagina. Al onze trainingen/cursussen zijn Nederlandstalig, behalve als expliciet aangegeven dat de voertaal anders is.

Artikel 4. Kwaliteit

 1. Bonneville levert diensten en producten naar beste inzicht en vermogen.
 2. Bonneville beantwoordt administratieve en inhoudelijke e-mails zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee dagen. U kunt ons 24 uur per dag mailen op het e-mailadres onderin de pagina, of op de contactpagina van de product-website.
 3. Bij storingen doet Bonneville uiterste moeite om alle diensten en producten beschikbaar te houden.
 4. Prijswijzigingen gelden nooit voor reeds betaalde termijnen. Prijzen op onze website zijn van toepassing, en met klem zijn oude prijzen op websites van derden niet van toepassing.
 5. Diensten en producten van Bonneville worden uitsluitend vooraf -zonder termijnen of voorwaarden- en online -op de website van het desbetreffende dienst of product- betaald. Wij bieden momenteel geen regelingen voor terugbetaling bij tussentijdse opschorting of ontbinding.
 6. Sokati-specifiek: uw Sokati-account omvat uitgebreide ondersteuning vanuit de helpdesk van Bonneville.
 7. Sokati-specifiek: uw Sokati-account is direct na betaling te gebruiken zonder een leveringstermijn.
 8. Sokati-specifiek: uw Sokati-account is op te zeggen door deze na de prepaid periode niet te verlengen. Alleen als u om een hele bijzondere reden per direct uw account geblokkeerd wil hebben, kan dit in overleg met onze helpdesk.
 9. Sokati-specifiek: uw Sokati-account toont geen reclame of andere tekst of plaatjes bij de webpagina's die uw eindklanten te zien krijgen bij een betaald Sokati account, behalve als daarover vantevoren afspraken gemaakt zijn.
 10. U hebt na betaling voor uw dienst of product zonder redevoering een wettelijk verplicht herroepingsrecht van 14 dagen, waarna u het volledige aankoopbedrag binnen twee weken teruggestord krijgt.

  Cursus en training specifiek: voor terugbetaling hanteren wij de `peildatum`, en dat is: de (chronologisch gezien) startdag (van de 1 of meer cursusdagen) zoals daar in één keer voor betaald is. Als -om welke reden dan ook- één of meer datums binnen dezelfde betaling worden gewijzigd of geannuleerd (door u of door ons), dan blijft altijd de orginele peildatum ongewijzigd en gelijk aan de oorspronkelijke en chronologische startdag.

  Cursus en training specifiek: bij annulering tussen 14 dagen na betaling en 14 dagen voor deze peildatum, kunt u de helft van het inschrijfgeld terugkrijgen. Bij annulering binnen 14 dagen voor de peildatum of na aanvang van de peildatum, kunt u helaas geen inschrijfgeld terugkrijgen.

 11. Cursus en training specifiek: U kunt kostenloos tot 14 dagen voor iedere cursusdag uw startdatum wijzigen als 1. de cursus niet maximaal vol zit (want ondertussen zijn we misschien reserveringen misgelopen) en 2. als na uw wijziging er minstens vier inschrijvingen overblijven (als we door uw wijziging te weinig mensen overhouden betalen wij wel zaalhuur). Als geen inhaaldatum wordt geprikt, vervalt de reservering een jaar na de peildatum.

  Bonneville kan noodgedwongen helaas een cursusdag annuleren of verplaatsen tot een week vantevoren bij minder dan 4 inschrijvingen. Bovendien verplaatst Bonneville -uit praktische overwegingen en haalbaarheid- automatisch alle inschrijvingen voor klassikale-reallife trainingen/cursussen naar de qua-datum-dichtbijzijndste online variant, als er regelgeving is die daartoe leidt (bijvoorbeeld COVID-19 gerelateerd).

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Bonneville kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Bonneville is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen als Bonneville daardoor gehinderd wordt door een omstandigheid -voorzien of niet voorzien- die niet te wijten is aan schuld, en door situaties van overmacht door buitenkomende oorzaken waarop Bonneville geen invloed kan uitoefenen. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte van de docent, begrafenis, brand of pandemie), wordt een oplossing gezocht en verzoekt Bonneville begrip en inlevingsvermogen over dat zaken noodgedwongen anders kunnen zijn zoals afgesproken (zoals datum tijdstip en lesvorm).
 3. Bonneville is niet aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die u kunt lijden door gebruik van diensten en/of producten van Bonneville.
 4. Afnemers van diensten of producten van Bonneville vrijwaren Bonneville voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bonneville toerekenbaar is. Indien Bonneville uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan moet deze afnemer Bonneville zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deze afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bonneville, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bonneville en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van deze afnemer.

Artikel 6. Algemene juridische voorwaarden

 1. Bij een klacht zullen beide partijen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen om in onderling overleg het geschil te beslechten, alvorens een beroep te doen op de onafhankelijke derde Jan van Koert van Vine Coaching, die middels mediation een bindende oplossing geeft. De kosten die deze mediation met zich meebrengt, worden voor de helft door Bonneville en voor de andere helft door de partij met de klacht worden betaald.
 2. Klachten kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend, en worden binnen 1 week behandeld en per e-mail wordt hierover gecommuniceerd. Als het langer duurt om de klacht te behandelen dan worden deelnemers binnen 1 week per e-mail in kennis gesteld van de vertraging en de reden hiervoor en een indicatie wanneer er uitsluitsel kan worden gegeven aan de uitkomst van de klacht. Alle klachten en alle resulterende e-mail communicatie (andere communicatie gebruiken wij nadrukkelijk niet voor klachten) worden geregistreerd en tenminste 2 jaar bewaard.
 3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Als deze voorwaarden niet voldoen, zijn de Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing, inclusief de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
 5. Als een bevoegde rechter bepaalt dat een artikel uit deze voorwaarden ongeldig is, dan wordt dat artikel verwijderd of aangepast, zonder dat dit de rechtsgeldigheid van de overige artikelen aantast. De overblijvende artikelen blijven van kracht en afdwingbaar.
 6. De Nederlandse versie van deze overeenkomst is bindend.Wat voor online planning software zoekt u?