Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (inclusief privacy verklaring) bij alle diensten en alle producten van Bonneville (de bedrijfsnaam), inclusief de producten: Sokati en Strohplatz en VerbindendeCommunicatie.com . Ons Kvk-nummer is 30278707, ons BTW-nummer *krijgt u op aanvraag ivm voorkoming fraude*. Alle communicatie gaat per e-mail (zie contactpagina) - we hebben geen enkel telefoonnummer (of mobiel) tot beschikking. Als u ons een ouderwetse brief wilt sturen is het adres: Laanzichtweg 95, 4847 SH Teteringen. Als u bezwaren, vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onderstaande tekst, dan horen wij het erg graag via onze contactpagina.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle diensten en producten van Bonneville, ook als een derde partij wordt ingehuurd om diensten te verlenen namens Bonneville.
 2. Bij wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, laat Bonneville dat weten via uw contactgegevens die bij ons bekend zijn. Als Bonneville u niet kan bereiken, zijn de gewijzigde voorwaarden wel van toepassing. Als er tijd nodig is om aan de wijzigingen of aanvullingen te voldoen, krijgt Bonneville de tijd om aan deze wijzigingen of aanvullingen te voldoen en dit is nooit grond om deze voorwaarden op te zeggen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruikers (van diensten en producten van Bonneville) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Privacy verklaring

 1. Contactgegevens die u geeft zullen nooit door Bonneville worden gebruikt voor externe doeleinden inclusief het verkopen van deze gegevens, het beginnen van een directory-service, advertentie-doeleinden of het verkopen van statistische gegevens over deze gegevens.
 2. Contactgegevens die u geeft als eindklant van een bedrijf met een account bij een Bonneville dienst of product, zijn beschikbaar tot dit bedrijf.
 3. Bonneville is niet aansprakelijk voor misbruik van uw contactgegevens door bedrijven waaraan u uw contactgegevens hebt gegeven via een dienst of product van Bonneville.
 4. Bonneville verwerkt -zoals de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) de term "verwerken" gebruikt- geen persoonsgegevens. Dus wij voeren geen statistieken uit (ook niet Google analytics), verkopen nooit persoonsgegevens, zullen nooit een geautomatiseerde mailing versturen, geven nooit persoonsgegevens door aan een andere organisatie, en zullen nooit geautomatiseerde besluiten nemen op basis van persoonsgegevens.

  We kunnen u enkel als oud-klant of als u ons eerder gemaild heeft of als u op onze nieuwbrief wilt, nog eens een handgeschreven mail sturen met naar ons idee relevante berichtgeving (zoals een vervolgcursus waar u zelf om vroeg). U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mails.

  Als u boekt voor een cursus, dan gebruiken wij uw mailadres om een dag vantevoren een remindermail te sturen en om een dag naderhand een feedback-verzoek mail te versturen. Uw voornaam en achternaam gebruiken we enkel en alleen om bij cursus "Zelfvoorzienend Off-grid" toegang te verlenen tot de gelijknamige facebook-groep. Onze betalingspartij Mollie kan gebruikersinformatie verzamelen voor hun functionaliteit, zie hier.

  Als u een jaar lang geen cursus hebt ingeboekt, dan verdwijnen automatisch uw naam en e-mailadres uit het boekingssysteem Sokati (waar Strohplatz en VerbindendeCommunicatie.com ook gebruik van maken). Op verzoek kunnen wij ook eerder uw mailadres en naam verwijderen, of u kunt uw gegevens opvragen (als u niet meer weet hoe u heet) of door ons laten wijzigen.

  De servers van Sokati staan bij provider Antagonist, die waarborgt voor een automatische dagelijkse backup. Wij maken zelf enkele keren per dag automatisch een backup naar een andere provider genaamd Versio. En maandelijks maken we bovendien een offline copie, en die bewaren we oneindig (dus we kunnen altijd off-line in het verleden terugkijken).

  Als u bij ons kunt inloggen, dan hebben we daar altijd een wachtwoord beveiliging opgezet en een plaatje-overtyp controle. Tevens is al onze netwerkverkeer met SSL beveiligd.

Artikel 3. Gebruikers voorwaarden

 1. De ideeën, achterliggende concepten, het copyright, en het auteursrecht op alle diensten en producten van Bonneville en op alle eventueel verstrekte lesmateriaal blijven eigendom van Bonneville. Uitgereikt cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist, maar het is niet toegestaan dit te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonneville.
 2. Gebruikers van diensten of producten van Bonneville die ontvreden zijn, of opmerkingen of tips of vragen hebben, worden met klem verzocht dit altijd te laten weten aan Bonneville.
 3. Bij inbreuk op deze voorwaarden of bij inbreuk op onze programmatuur (aantoonbaar via oa. onze uitgebreide logfiles), behoudt Bonneville het recht om onze dienst aan u per direct te blokkeren, zonder restitutie.
 4. Sokati specifiek: het is niet toegestaan één Sokati-account te gebruiken door meerdere bedrijven of meerdere verenigingen.
 5. Sokati specifiek: een Sokati-account mag alleen gebruikt worden voor één fysiek post-adres, tenzij anders overeengekomen door Bonneville. Als het aantal te beheren roosters klein is, is er meestal geen enkel probleem, echter vantevoren toestemming vragen is vereist.
 6. Cursus specifiek: Eenieder die vanuit Bonneville betrokken is bij de uitvoering van een cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 7. Cursus specifiek: Bonneville en iedere cursist zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 8. Cursus specifiek: Bonneville biedt cursussen zonder eindtoets en zonder vereiste vooropleiding.

Artikel 4. Kwaliteit

 1. Bonneville levert diensten en producten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Bonneville beantwoordt administratieve en inhoudelijke e-mails zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee dagen. U kunt ons 24 uur per dag mailen op het e-mailadres onderin de pagina, of op de contactpagina van de product-website.
 3. Bij storingen doet Bonneville uiterste moeite om alle diensten en producten beschikbaar te houden.
 4. Prijswijzigingen gelden nooit voor reeds betaalde termijnen. Prijzen op onze productwebsite zijn van toepassing, en met klem zijn oude prijzen op websites van derden niet van toepassing.
 5. Diensten en producten van Bonneville worden uitsluitend vooraf -zonder termijnen of voorwaarden- en online -op de website van het desbetreffende dienst of product- betaald. Wij bieden momenteel geen regelingen voor terugbetaling bij tussentijdse opschorting of ontbinding.
 6. Sokati-specifiek: uw Sokati-account omvat uitgebreide ondersteuning vanuit de helpdesk van Bonneville.
 7. Sokati-specifiek: uw Sokati-account is direct na betaling te gebruiken zonder een leveringstermijn.
 8. Sokati-specifiek: uw Sokati-account is op te zeggen door deze na de prepaid periode niet te verlengen. Alleen als u om een hele bijzondere reden per direct uw account geblokkeerd wil hebben, kan dit in overleg met onze helpdesk.
 9. Sokati-specifiek: uw Sokati-account toont geen reclame of andere tekst of plaatjes bij de webpagina's die uw eindklanten te zien krijgen bij een betaald Sokati account, behalve als daarover vantevoren afspraken gemaakt zijn.
 10. U hebt na betaling voor uw dienst of product zonder redevoering een wettelijk verplicht herroepingsrecht van 14 dagen, waarna u het volledige aankoopbedrag binnen twee weken teruggestord krijgt.
 11. Cursus specifiek: U kunt kostenloos tot een week voor aanvang van de cursus de datum (en van type cursus als het gaat om dezelfde toegangsprijs) wijzigen. Bij annulering 14 dagen na betaling en 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, kunt u de helft van het inschrijfgeld terugkrijgen. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een eerste cursusdag kunt u ter voorkoming van inkomstenderving helaas geen bedrag terugkrijgen. Bonneville kan een cursusdatum annuleren indien een week vantevoren minder dan 4 inschrijvingen gedaan zijn (dat is nog nooit voorgekomen).

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Bonneville kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Bonneville is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen als Bonneville daardoor gehinderd wordt door een omstandigheid -voorzien of niet voorzien- die niet te wijten is aan schuld, en door situaties van overmacht door buitenkomende oorzaken waarop Bonneville geen invloed kan uitoefenen. Bij cursussen en ziekte van een docent, zullen alle ingeschreven cursisten daarvan per e-mail zo snel mogelijk van horen en zullen cursisten welkom zijn op een nieuwe datum op diezelfde locatie of bij een reeds geprikte cursusdatum op een andere locatie.
 3. Bonneville is niet aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die u kunt lijden door gebruik van diensten en/of producten van Bonneville.
 4. Afnemers van diensten of producten van Bonneville vrijwaren Bonneville voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bonneville toerekenbaar is. Indien Bonneville uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan moet deze afnemer Bonneville zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deze afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bonneville, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bonneville en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van deze afnemer.

Artikel 6. Algemene juridische voorwaarden

 1. Bij een klacht zullen beide partijen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen om in onderling overleg het geschil te beslechten, alvorens een beroep te doen op de onafhankelijke derde Jan van Koert van Vine Coaching, die middels mediation een bindende oplossing geeft. De kosten die deze mediation met zich meebrengt, worden voor de helft door Bonneville en voor de andere helft door de partij met de klacht worden betaald.
 2. Klachten kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend, en worden binnen 1 week behandeld en per e-mail wordt hierover gecommuniceerd. Als het langer duurt om de klacht te behandelen dan worden deelnemers binnen 1 week per e-mail in kennis gesteld van de vertraging en de reden hiervoor en een indicatie wanneer er uitsluitsel kan worden gegeven aan de uitkomst van de klacht. Alle klachten en alle resulterende e-mail communicatie (andere communicatie gebruiken wij nadrukkelijk niet voor klachten) worden geregistreerd en tenminste 2 jaar bewaard.
 3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Als deze voorwaarden niet voldoen, zijn de Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing, inclusief de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
 5. Als een bevoegde rechter bepaalt dat een artikel uit deze voorwaarden ongeldig is, dan wordt dat artikel verwijderd of aangepast, zonder dat dit de rechtsgeldigheid van de overige artikelen aantast. De overblijvende artikelen blijven van kracht en afdwingbaar.
 6. De Nederlandse versie van deze overeenkomst is bindend.Wat voor online planning software zoekt u?